Moscow, Bolshoy Savvinsky Lane, 9
vostochnye-zvezdy